Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Privacy

Click for English

Huisartsen Mariastraat

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijken

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

De huisartsen Mariastraat zijn volgens de AVG  de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

voor zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijken Mariastraat hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  uw huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De huisartsen Mariastraat zijn niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de huisartsenpraktijken Mariastraat hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

De huisartsenpraktijken Mariastraat wisselen, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

 

 

Your personal data and your privacy in our general practice

 

Generally

The AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming = General Data Protection Regulation) is the new law to protect the privacy and personal data. Based on this law any organisation working with personal data has certain duties and the person, whose data they are, has certain rights.Besides this general law there are specific rules for the privacy in the healthcare. These rules are mentioned , among others, in the WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst = law on medical treatment contracts).

These privacy regulations are meant to inform you on your rights and our duties, which apply on the basis of the AVG and the WGBO, herefore mentioned).

General practice

In our general practices various of your personal data can be processed. This is both necessary to be able to treat you well medically and to financially settle your treatment. Besides processing may be necessary, e.g. to combat serious danger to your health or to meet with legal obligations (e.g. the requirement to report a contagious disease) on the basis of the Wet Publieke Gezondheid (law on public health).

The duties of the general practice

The GP’s (general practitioner) at the Mariastraat, according to the AVG are the responsible persons for processing the personal data, which takes place in the practice. To the duties arising from this, the practice fulfills this as follows:

your personal data are collected for specific purposes:

  • for your healthcare;
  • for effective management and policy;
  • for support of scientific research, education and information;

in principle no processing takes place for other purposes;

You will be notified of the fact, that your personal data are being processed. This can be done by your healthcarer, but also by flyer or through the internet;

All employees of the general practices Mariastraat have committed themselves to confidentially dealing with your personal data;

Your personal data are well protected against unauthorised access;

Your personal data will not be kept any longer than necessary for a good healthcare.

 

Your rights as involved patient.

You have the following rights:

  • you have the right to know if and which of your personal data are being processed;
  • the right of access and copy of those data(as long as the right to privacy of someone else is not impaired);
  • the right to access, correction or removal if such would be necessary;
  • the right to request (partial) destruction of your medical data . This can only be met with if the storage of the data is not of substantial interest for someone else and the storage does not have to be kept, based on some legal rule;
  • the right to add your own declaration (of a medical nature) to your file;
  • the right to oppose the processing of your data in certain cases.

If you want to use your rights, you can inform your GP  orally or by application form. Your interests can also be served by a representative (like a written representative, or your curator or mentor).

Explanation of the application form.

You must keep in mind that principally the medical data must be kept for a maximum of 15 years according to the law. You will help us searching for your file and protecting your privacy if you fill out the form as complete as possible. The data which have been filled out by you  will be handled with the strictest confidentiality. The general practice Mariastraat cannot be held responsible for any mistakes made by the postal services. If you prefer to collect the file either personally or by a a representative, you can indicate this on the form.

Data patiënt

Here you mention the data of the person whose medical file it concerns. The WGBO considers a patient as an adult from the age of 16. Younger persons from the age of 16, who want access or a copy of their file, must submit the application form themselves. If a patient is not alive anymore, providing medical data is allowed, if fit can be assumed, that either the deceased would have had no objection or there are important interests to break the non-disclosure obligation of the carer. This decision rests with the carer.

Supplying your data to others.

The staff members of the general practitioners practices Mariastraat are obliged to deal confidentially  with your personal data. E.G. this implies that the carer needs your explicit permission to supply your personal data. There are a few exceptions to this rule. Based on a statutory regulation the non-disclosure obligation of a carer can be broken, but also when extreme danger to your health or that of a third person, must be feared. In addition documented data might have to be exchanged, if necessary orally, in writing or digitally with other healthcarers (e.g. the pharmacist, who processes a recipe and therefore  gets information from the GP).

Exchange of data.

The general practitioners practices  Mariastraat exchange, after you have given them explicit permission, via [het Landelijk Schakelpunt (the National Switchpoint)]  relevant medical data safe and confidential with the general practice center (Huisartsenpost HAP). If you have visited this center in the evening or during the weekend, they in turn share an observation message , so the GP knows exactly with which complaints you have been to the center and what has been done as a result thereof.

Also medication data can be shared with your pharmacists and your treating medical specialist. This involves the medication the GP has prescribed, but also possible intolerances, contra-indications and allergies (ICA-gegevens = ICA data). Other prescribers  and providers of medication can take that into consideration. In this way as a GP we contribute to a medication safety.

Transfer of your file.

If you choose a new GP, it is important that the new GP, is aware of your medical history. This medical history is your patient’s file. It is customary that the old GP hands over the file to the new GP. The old GP does this as soon as possible, in any case within a month, after you have requested your old GP to hand over the file to the new GP.

Your medical file will either be handed over personally or sent by registered mail. It is not possible to get the original file. But you have the right to access your file and get a copy of the file. The file can also (if possible) be handed over to the new GP by email. Both GP’s then have to take care that their computers and internet-connections are sufficiently secure.

Question or complaint.

 

Do you have a question or complaint? E.g. about whom we share are data with or our dealing with your medical data. Your GP will happily talk this over with you.