Inschrijven van nieuwe patienten is weer mogelijk. Neem contact op met de praktijk. 

Praktijkondersteuners huisartsen

Click for English

Praktijkondersteuners (POH's) zijn aangesteld om een aantal taken van de huisarts over te nemen.

In deze praktijk werken wij samen met twee POH's somatiek en twee POH's GGZ .

 

POH somatiek

Bennie Nobbe

  

Johannes Nipius

 

Wat kan de POH somatiek voor u doen?
De POH somatiek richt zich voornamelijk op voorlichting over lichamelijke ziekten en op het begeleiden en controleren van langdurige ziektebeelden, zoals diabetes (suikerziekte), longaandoeningen (Astma en COPD) en hoge bloeddruk. Beide POH's hebben eigen spreekuren. Als het nodig is, leggen ze ook huisbezoeken af. Alle praktijkondersteuners overleggen regelmatig met uw huisarts en zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

 

POH-GGZ

Edith Dekker

          

 

Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Edith Dekker, 57 jaar oud en inmiddels ruim 35 jaar werkzaam in de gezondheidszorg.

Na mijn opleidingen tot verpleegkundige A en B, de Kaderopleiding en de opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige heb ik in verschillende functies en zorginstellingen gewerkt. De laatse jaren ben ik werkzaam als Praktijkondersteuner GGZ. Graag kijk ik - na een verwijzing door uw huisarts en samen met u - naar een passend antwoord op uw klachten.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?
Psychische klachten komen veel voor. Hierbij kunt u denken aan klachten zoals angst, somberheid, stress, problemen op het werk of school, rouw of levensfaseproblemen. Psychische klachten kunnen uw stemming en prestatie erg beïnvloeden. Soms lukt het even niet meer om hier zelf uit te komen. De meeste van deze klachten zijn echter goed te behandelen of hanteerbaar te maken door middel van een aantal gesprekken met een professionele hulpverlener.

Het eerste gesprek heeft u met uw huisarts zelf, deze bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft en stuurt u zo nodig door naar de POH-GGZ.

Bij de POH-GGZ krijgt u eerst een oriënterend gesprek waarin probleemverheldering plaatsvindt. Daarin wordt tevens afgesproken hoe de gesprekken verder ingevuld gaan worden, of wordt u eventueel doorverwezen naar passende hulpverlening.

Spreekuren zijn op dinsdag en donderdag.

 

POH-GGZ

Renate Pannekoek

Mijn naam is Renate Pannekoek-van der Jagt. 
Ik ben 45 jaar en heb een gezin met drie dochters van 18 en 16.

Na het afronden van mijn HBO-Verpleegkundige opleiding in 1996, ben ik in datzelfde jaar begonnen bij GGZ-Delfland op een gesloten opname afdeling.
In de jaren daarna heb ik op verschillende afdelingen gewerkt als verpleegkundige, maar ook als zorgcoordinator.

Sinds 2006 werk ik als ambulant verpleegkundige in een Functie ACT team(een team dat zich richt op chronische psychotische problematiek) in Schiedam.

In de loop der jaren heb ik een casemanagement opleiding en een cognitief gedragstherapeutische opleiding gevolgd.

Sinds november 2017 ben ik met veel plezier werkzaam als POH-GGZ in deze praktijk op maandag en woensdag.

 

 

 

 

 

Practice Support Aids Practice Support Aids (POH)

have been appointed to take over tasks from the general practitioner. In the practice we work together with two aids somatic and one aid mental healthcare (GGZ).

POH somatic


                           

Bennie Nobbe 
 

Johannes Nipius

What can the Aid somatic do for you?

The aid somatic focusses on information on physical illnesses and on guidance and checking up on long-term illnesses, like diabetes, lung diseases (asthma, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) )

Both POH somatic have their own office hour. If necessary they can also visit you at home. All practice support aids regularly confer with your general practitioner and are kept by the professional secrecy.Practice Support Aids Mental Health Care

 

My name is Edith Dekker, 57 years old and meanwhile working for 35 years in the healthcare. After my studies to be nurse A and B, framework training and the study to be a Social Psychiatric Nurse, I have worked in several capacities and healthcare centers. The latest few years I have worked as a POH-GGZ or Practice Support Aid for mental healthcare.

After referral by the general practitioner I like to look for an appropriate response to your complaints or symptoms.

What can I do for you?

Psychological symptoms can very much influence your mood and achievements. Sometimes you just cannot sort things out by yourself. Most of these complaints or symptoms can be treated very well or made tolerable by a number of consults with a professional mental health carer.

The first consult you have with your general practitioner himself, during which you decide together which care you need and if necessary he  sends you to the Aid health care (POH GGZ).

With the mental healthcare aid you first have one orientating conversation in which problem clarification takes place. During this consult it will either also be decided how the further conversations will take place or you will be referred to a more suitable treatment.

Office hours are on Tuesday and Thursday.

 

Practice Support Aids Mental Health Care 

Renate Pannekoek

 

My name is Renate Pannekoek-van der Jagt. I am 45 years old and have a family of three daughters, aged 18 and 16.

After rounding up my study HBO nurse training (HBO meaning higher professional education) in 1996, I started working that same year on a closed ward at the GGZ Delft (GGZ = mental health care). 

In the following years I worked in various wards as a nurse, but also as a health care coordinator.

Since 2006 I work as an ambulatory nurse in a Functional ACT Team (ACT = Flexible Assertive Community Treatment), a team that focuses on chronic psychotic problems, in Schiedam.

In the course of the years I have followed a case-management course and a cognitive behavioral therapy training.

Since November 2017 I am, very pleasantly, employed in this practice as PSA health care on Monday and Wednesday.